1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی هلندی

طوطی هلندی

امروز هنگام کنترل ویراستاری کتاب زندگی با طوطی متوجه چیز جالبی شدم اینکه فقط ما به کاکاتیل عروس هلندی نمی گیم بلکه بسیاری کشورها اونو بانام طوطی هلندی یا پرنده هلندی می شناسند.

گرد جهان گردیده ام

خوبان عالم دیده ام

لطف همه سنجیده ام

اما تو چیز دگری

 

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top