1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

رهاسازی فنر از پای طوطی توسط آتش نشانان در ایستگاه 114

رهاسازی فنر از پای طوطی توسط آتش نشانان در ایستگاه 114

رهاسازی فنر از پای طوطی توسط آتش نشانان در ایستگاه 114


سکوت سر شار از ناگفته هاست!
دلتنگی های آدمی را باد ترانه می خواند
رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد
وهر دانه برفی
به اشكی نریخته می ماند .
سكوت سرشار از سخنان ناگفته است .
از حركات ناكرده، اعتراف به عشق های نهان
وشگفتی های بر زبان نیامده
در این سكوت حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو و من .


برای تو و خویش چشمانی آرزو می كنم،
كه چراغ ها و نشانه ها را در ظلماتمان ببیند.
گوشی كه،
صداها و نشانه ها را در بی هوشی مان بشنود.
برای تو و خویش روحی كه این همه را در خود بگیرد وبپذیرد .


و زبانی كه در صداقت خود ما را از فراموشی خود بیرون كشد .
و بگذارد از آن چیز ها كه در بندمان كشیده سخن بگوییم .
گاه آنكه ما را به حقیقت می رساند خود از آن عاری است .
زیرا تنها حقیقت است كه رهایی می بخشد .

از بخت یاری ماست شاید ،
كه آنچه می خواهیم ، یا به دست نمیآید
یا از دست می گریزد .

می خواهم آب شوم در گستره افق
آنجا كه دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود.........
می خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یكی شوم .
حس می كنم و می دانم دست می سایم و می ترسم باور میكنم و امیدوارم
كه هیچ چیز با آن به عناد بر نخیزد.
می خواهم آب شوم در گستره افق
آنجا كه دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز می شود .

چند بار امید بستی و دام بر نهادی تا دستی یاری دهنده كلامی مهر آمیز
نوازشی یا گوشی شنوا به چنگ آری ؟
چند بار دامت را تهی یافتی؟
از پای منشین آماده شو كه دیگر بار و دیگر بار دام باز گستریم .

پس از سفر های بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز،
بر آنم كه در كنار تو لنگر افكنم بادبان برچینم پارو وا نهم سكان رها كنم
به خلوت لنگر گاهت در آیم و در كنارت پهلو بگیرم
و آغوشت را باز یابم،
استواری امن زمین را زیر پای خویش .

پنجه در افكنده ایم با دست هایمان به جای رها شدن
سنگین سنگین بر دوش می كشیم بار دیگران را به جایهمراهی كردنشان
عشق ما نیاز مند رهایی است نه تصاحب
در راه خویش ایثار باید نه انجاموظیفه

سپیده دمان از پس شبی دراز
آواز خروسی می شنوم از دور دست
و با سومین بانگش در می یابم كه رسوا شده ام !

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top