1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه شاه طوطی نر استثنائی سخنگو

 شاه طوطی اهلی سخنگو

جوجه شاه طوطی نر استثنائی سخنگو چشم طوسی روشن

امروز این جوجه شاه طوطی به فروشگاه اضافه شد

این جوجه چشم طوسی نر بیش از 20 کلام حرف بلد است اهلی و خوش اخلاق

کلمات: سلام - شاتوت - شاتوتک - فسقلی - افرین - چقده خوشگله - چقده نازه - هان؟ - صبح بخیر - سلام قربونت برم - بوس بده - خوبی - چطوری - مامان - بیا و کارهایی که بلده : بوس میده - اگر بهش بگی بچرخ می چرخه  یک بار دور خودش - می خنده

قیمت: 1200000 تومان

واگذار شد - گرگان

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top