1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جوجه ماکائو آبی طلائی

blue_and_gold_mocow جوجه طوطی ماکائو آبی طلائی blue_and_gold سخنگو پرورشی

جوجه ماکائو ابی طلایی بی نظیر بسیار کم سن تازه از سرلاک خوردن در آمده حلقه پا سخنگوی اعجوبه کلمات زیاد و جالبی آموخته و به سرعت با چند بار تکرار اموزشپذیری زیادی دارد


 تاریخ : 92/5/8

فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top