1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کانور تاج دار یا مایترد پاراکیت Mitred Parakeet

Mitred parakeet

Mitred parakeet

Aratinga mitrata

با نام علمی Psittacara mitrata

کانور تاج دار

به کانور میترِه و یا مایت رد پاراکیت نیز شناخته می شود.

به عنوان کانور تاجی نیز شناخته شده است که یک گونه با رنگهای سبز و قرمز در میان طوطی سانان می باشد. آنها بومی جنگل ها و بیشه زارهای آند از شمال مرکزی پرو ، جنوب بولیوی و شمال غربی آرژانیتن هستند. جمعیت معرفی شده از پاراکیت تاجی در کالیفرنیا ، فلوریدا و هاوایی است.

کانور تاجدار یک گونه نسبتا بلند به طول ۳۴-۳۸ سانتی متر می باشد. پاراکیت تاجی بالغ دارای مقادیر مختلفی رنگ قرمز در صورت و ران است، حلقه چشم سفید رنگ و لخت است و نوجوان ها دارای مقادیر کم یا هیچ میزانی از رنگ قرمز هستند.

زیستگاه طبیعی پاراکیت تاجی در جنگل هایی به ارتفاع ۱۰۰۰-۳۴۰۰ متر از سطح زمین می باشد.

مایترد کانور به صورت اجتماعی و در گله های کوچک زندگی می کند. و لانه ی خود را درون حفره ای درون درختان مرده می سازد و معمولا ۲-۳ تخم می گذارد و در اسارت ۳-۴ تخم می گذارد و پس از ۲۳ روز تخم ها تبدیل به جوجه می شوند.

تغذیه ی پاراکیت تاجی در درجه ی اول روی دانه های نباتی ، آجیل و میوه ها می باشد. پاراکیت تاجی به عنوان یک حیوان خانگی محبوب ، اهل تفریح و بازی شناخته شده است.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top