1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی های آواز خوان و علوفه ایی.

طوطی های آواز خوان و علوفه ایی.

اینئ طوطی های نسبتا" باریك بسته به نوعشان طولیبین 19-28 سانتنیمتر دارند.آنان پرندگانی ماهر بوده ودر ماطقیوسیع از استرالیا
زیست می كنند.برخی را در مناطق خیلی خشك و گروهی را در ماطق سرسبز دیده می شوند.صدای آنان مطبوع بوده و باهم خوب كنار
می آیند.


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top