1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

طوطی انجیری چهار چشمی Double-eyed Fig Parrot

Double-eyed Fig Parrot

Cyclopsitta diophthalma

طوطی انجیری چهار چشمی

اندازه:13 تا 16 سانتیمتر

وزن:42 تا 55 گرم

در اسارت نادر است

2 تخم در هر دوره

زمان هچ:21 روز

ترک لانه:6 یا 7 هفته

زیستگاه:گینه نو

گزارش IUCN :حداقل نگرانی

Double-eyed Fig Parrot


فروشگاه طوطی سانان

آناتومی طوطی سانان

رفتار شناسی و روانشناسی

آموزشی ها و دانستنی ها

تغذیه طوطی سانان

پرورش جوجه طوطی و تکثیر

تشخیص سن و جنسیت طوطی

حمایت از طوطی ها

بیماری های طوطی سانان

اخبار سایت طوطی

دانلود فیلم آموزشی طوطی

طنز از دنیای طوطی

Go to Top